Skills Beyond School – OECD’s review af det danske videregående uddannelsessystem

skills

OECD har ved årsskiftet 2011-12 undersøgt det danske videregående uddannelsessystem og sammenlignet det med de øvrige OECD-lande. Undersøgelsen kan findes på OECD’s hjemmeside: “A Skills Beyond School  Review of Denmark” .

En række af undersøgelsens konklusioner og anbefalinger har fået stor betydning for erhvervsakademisektoren, idet Folketinget har valgt at følge flere af dem og etablere erhvervsakademisektoren som en selvstændig delsektor.

OECD identificerer overordnet følgende styrker ved det danske videregående uddannelsessystem: Obligatorisk praktik, effektiv studievejledning, et parallelt voksenuddannelsessystem samt finansiering gennem taxameterprincippet.

Systemets udfordringer er: Den foreslåede konsolidering i forhold til professionshøjskolerne, uklarheden om forskningens rolle i sektoren, anerkendelse af praktiske erfaringer som meriterende og vedligeholdelsen af undervisernes viden om moderne teknologi og metoder

OECD anbefaler på baggrund heraf, at:

  • Ansvaret for professionsbacheloruddannelserne ikke overflyttes til professionshøjskolerne.
  • Undervisningen på erhvervsakademiuddannelserne baseres på viden og forskning og samarbejde med den private sektor og universiteterne. Forskningen behøver imidlertid ikke finde sted på uddannelsesinstitutionerne.
  • Der udvikles et system for godkendelse af praktisk læring, som er styret af erhvervslivet.
  • Underviserne på de videregående uddannelser vedligeholder deres viden og kompetencer gennem incitamenter og praktikophold i virksomheder.

OECD ser en række farer ved den politiske aftale fra 2009 om at sammenlægge erhvervsakademierne med professionshøjskolerne:

  • Erhvervsuddannelserne vil blive universitære og dermed få skævvredet deres nuværende fokus.
  • En sammenlægning med professionshøjskolerne vil true det samlede videregående uddannelsessystems muligheder for at videreuddanne den del af arbejdsstyrken, som har erhvervet sine kundskaber gennem praktisk arbejde.
  • Arbejdsmarkedets parter m.fl. er imod sammenlægning med professionshøjskolerne, og deres opbakning angives at være essentiel for, at uddannelserne kan være effektive.
  • Erhvervsakademierne og nogle af professionshøjskolerne er imod sammenlægningen.

I stedet for at følge den politiske aftale foreslår OECD, at Danmark vælger at lade erhvervsakademierne fortsætte som nu.

Undersøgelsen beskriver den danske arbejdsstyrkes uddannelsesniveau som værende over OECD-gennemsnittet, men under en række lande, som Danmark plejer at sammenligne sig med. Rapporten peger på, at udbuddet af videregående uddannet personale i Danmark ser ud til at skabe videnintensive virksomheder, som igen bidrager til økonomisk vækst.

Den politiske reaktion på rapporten         

Da OECD-rapporten i sin tid udkom, blev den stort set ikke kommenteret. Men da regeringen på baggrund af Rambølls evalueringsrapport foreslog, at erhvervsakademierne fortsat skulle fungere som en selvstændig sektor, skete det bl.a. med reference til OECD-rapporten.