Foreningens repræsentanter

Danske Erhvervsakademier har repræsentanter i en række råd, udvalg og bestyrelser og ad hoc arbejdsgrupper og udvalg. På denne side kan du se en oversigt over Danske Erhvervsakademiers repræsentanter, og der er så vidt muligt link, hvor du kan læse mere og se, hvem der i øvrigt er medlem.

 • Udvalg/gruppe Repræsentanter Akademi Udpeget Udpegningsperiode
  Udviklingsrådet Danske Erhvervsakademier har nedsat et udviklingsråd, der består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og Danske Erhvervsakademier. Rådet skal give sektoren input til udvikling af nye uddannelser og emner af relevans for sektoren. Læs mere om Udviklingsrådet Charlotte Lundblad
  Johanne Gregersen
  Niels Egelund
  Christian Mathiasen
  CBA
  EASV
  IBA
  EAAA
  Udpegningen følger valgperioden for Danske Erhvervsakademiers formandskab
  Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser (REP)
  Rådet er nedsat af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse og skal rådgive ministeren om uddannelserne. Medlemmerne er beskikket for 4 år. Læse mere om udvalget og dets arbejde.
  Niels Egelund IBA Udpegningen følger valgperioden for Danske Erhvervsakademiers formandskab
  Teknologipagtråd. For at matche  efterspørgslen efter arbejdskraft med digitale og tekniske kompetencer har regeringen igangsat en Teknologipagt, som skal spore flere danskere ind på tekniske og digitale uddannelser, efteruddannelser og job. Til at stå i spidsen for Teknologipagten har Regeringen nedsat et TeknologipagtRåd.  Christian Mathiasen  EAAA  April 2018
  KOT-udvalget Ole Gram Olesen
  Henriette Slebsager
  CBA
  EAMV
  Dansk Studiefonds bestyrelse. Dansk Studiefond er en privat fond, som administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Fondens formål er at yde legater til studerende i videregående uddannelse, som tager hele eller dele af deres uddannelse på en uddannelsesinstitution i udlandet. Sekretariatet
  SKI’s rådgivningsgruppe. SKI er Statens og Kommunernes Indkøbsservice, og rådgivningsgruppen træffer beslutninger om projekter og opgaver og prioriterer de ressourcer, som MBUL, UFM og SKI stiller til rådighed i forbindelse med arbejdet. Per Nielsen KEA
  Kontaktudvalget for uddannelsesstatistik. Nedsat af Danmarks Statistik. Læs mere om udvalget her: Kontaktudvalget for uddannelsesstatistik Michael Rugaard Sekretariatet
  Danmarks Evalueringsinstituts repræsentantskab. Repræsentantskabet dækker med sine i alt 37 medlemmer alle uddannelsesområder og -niveauer bredt. Repræsentantskabet mødes med EVA’s ledelse tre gange om året, og én gang om året afholdes et fællesmøde med bestyrelsen. Repræsentantskabet er nedsat for en treårig periode. Læs mere: Danmarks Evalueringsinstituts repræsentantskab Henrik Larsen Erhvervsakademi Sydvest Nov 17 2017-2019
  Styregrupen for studiepraktik Jens Bach
  Kristoffer Mølstrøm
  EAAA
  Dania
   Januar 2018
  Studenterrådgivningens bestyrelse. Studenterrådgivningen yder social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende på de videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation. Læs mere på www.srg.dk Søren Meyer CBA
  Fonden for entreprenørskabs repræsentantskab. Fonden er nationalt videncenter og arbejder for, at evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d. Læs mere på www.ffe-ye.dk Henrik Larsen EASV >Jun 16 4 år
  Rådet for el- og gasteknisk sikkerhed. Rådet er et uafhængigt og sagkyndigt råd inden for el- og gasteknisk sikkerhed, der rådgiver vækst- og erhvervsministeren. Anette Becker Berg EAMV 1. jan 2016 4 år
  KOT-interessentgruppe. KOT-interessentgruppen består af KOT-sekretariatet, it-leverandører, Studievalgscentrene og uddannelsesinstitutionerne, der udveksler erfaringer og evaluerer KOT-optaget. Institutionerne kommer med input til ændringer og ønsker til systemunderstøttelsen, og der orienteres om tiltænkte ændringer på optagelsesområdet (digitalisering, tidsfrister, 2. rundeoptag og lignende). Jeanne Duran Højlind
  Per Gad-Hansen
  EASJ
  KEA
  Jun 18
  Maj 17
 •  

   

  Udvalg/gruppe Repræsentant Akademi Udpeget Forventes afsluttet
  Ekspertgruppe tilknyttet arbejdet med en kvalitetsmåling for de videregående uddannelser. Resultaterne af en kvalitetsmåling indgår som en mindre del af det fremtidige bevillingssystem. Kvalitetsmålingen skal basere sig på international forskning og tilpasses danske forhold. Søren Pind har derfor udpeget en ekspertgruppe til at rådgive om dette. Læs mere om arbejdet med kvalitetsmåling. Kirsten Ringgaard
  CBA  Dec 2017 Juni 2018
  Referencegruppen for kvalitetsmåling for de videregående uddannelser. Referencegruppen har til formål at understøtte og kvalificere udformningen af måleinstrumenterne til kvalitetsmålingen, med henblik på at målingen bliver en relevant, retvisende og robust indikator for uddannelseskvalitet over tid og på tværs af institutioner og uddannelserne. Læs mere om arbejdet med kvalitetsmåling. Anette Bache
  Miriam Skjalm Lissner
  EAAA
  KEA
  Jan 2018 Juni 2018
  Referencegruppe for evaluering af 7-trinsskalaen. Evalueringen omfatter en kortlægning og analyse af karaktergivningen siden implementeringen af skalaen og skal blandt andet afdække hvordan har karaktergivningen udviklet sig siden implementering af 7-trins-skalaen, om den anvendes som tiltænkt, giver mulighed for at identificere særligt dygtige studerende, hvad karakterspring og karakteren -3 betyder for karaktergivningen, samt om anvendelig internationalt. Læs mere om evalueringen. Kirsten Ringgard CBA Jan 2018
  VEU følgegruppe. Som en del af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser har regeringen nedsat en ekspertgruppe, en referencegruppe og en følgegruppe. Danske Erhvervsakademier har plads i følgegruppen, hvis sammensætning skal tilgodese behovet for en bred inddragelse af interessenter samt en tilsvarende bred faglig nuancering og kvalificering af ekspertgruppens arbejde. Læs mere om ekspertgruppen og VEU-arbejdet. Niels Egelund
  Henrik Larsen
  Birgitte Bjærge
  Lars Thore
  IBA
  EASV
  Dania
  KEA
  28. september 2016 December 2018
  Arbejdsgruppe vedrørende øget brug af realkompetencevurderinger. I trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 har regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal understøtte øget brug af RKV. Sidsel Breck
  Tue Bjerl Nielsen
  Brian Jacobsen
  KEA
  SmartLearning
  EAAA
  Marts 2018  2021
  OK-18 implementeringsgruppe. Gruppen skal vejlede ministeriet om overgangen til den ny aftale om ansættelse af chefer, som træder i kraft 1. januar 2019 Anne Storm
  Miriam S. Lissner
  EAAA
  KEA
  August 2018
 • Udvalg/gruppe Repræsentanter Akademi Udpeget Forventet afslutning
  Arbejdsgruppe vedr. vejledende rammer for involvering af studerende i institutions- og uddannelsesakkrediteringer Lis Schapiro EASJ April 2016 September 2016
  Udvalg nedsat af Ellen Trane Nørby, som skal identificere udfordringer og udviklingsmål i forhold til ligestilling på dagtilbuds-, folkeskole, vejlednings- og ungdomsuddannelsesområdet. Udvalgets arbejde skal munde ud i en samlet afrapportering med mål og forslag til mulige initiativer. Eva Valcke KEA Juni 06 Nov 16
  Referencegruppen for projektet “Governance i de danske uddannelser ­ perspektiver på styring og lede” – Tænketanken DEA Ole Gram-Olesen CBA Okt 2015 Ultimo 16
  Styregruppen for markedsføring af videregående uddannelser i udlandet. Gruppen arbejder med den strategiske markedsførings af Danmark som uddannelsesland. Den er nedsat i regi af ministeriet og har medlemmer fra alle de videregående uddannelsessektorer. Christina Macavei KEA Maj 2016 Juni 2018
  Følgegruppe for Study in Denmark. Study in Denmark er den fælles markedsføring ai udlandet af Danmark som uddannelsesland. Christina Marcavi KEA Maj 2016
  Teknisk referencegruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet i forbindelse med nyt bevillingssystem Jesper Rasmussen
  Jacob Jersild
  KEA
  CBA
  Dec 15 Ultimo 16
  Følgegruppe for Udvalg om bedre universitetsuddannelse. Med afsæt i eksisterende analysegrundlag og anbefalinger fra bl.a. Udvalg om kvalitet og relevans af de videregående uddannelser og Produktivitetskommissionen er der nedsat et udvalg til at udarbejde konkrete modeller for at styrke universitetsuddannelserne. Det kan bl.a. omfatte mulige tilpasninger i forhold til længde, indhold og opbygning, der under-støtter kvalitet, integration af nye teknologier og en bedre sammenhæng og fleksibili-tet mellem uddannelse og job. Formålet med følgegruppen er regelmæssig, tæt dialog med universitetsstuderende og øvrige interessenter.
  Ulla Skaarup EASJ Maj 2017 Årsskiftet 2017/2018
  Partnerskab om fødevareuddannelser: Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Slagtermestre, Fødevareforbundet – NNF, Kost- og Ernæringsforbundet, HORESTA, Landbrug & Fødevarer, 3F har taget initiativ til at etablere et partnerskab om fødevareuddannelser. Partnerskabets målsætning er at styrke fødevareuddannelserne igennem udvikling af konkrete initiativer. Lars Villemoes Erhvervsakademi Aarhus September 2013