Foreningens repræsentanter

Danske Erhvervsakademier har repræsentanter i en række råd, udvalg og bestyrelser og ad hoc arbejdsgrupper og udvalg. På denne side kan du se en oversigt over Danske Erhvervsakademiers repræsentanter, og der er så vidt muligt link, hvor du kan læse mere og se, hvem der i øvrigt er medlem.

 • Udvalg/gruppe Repræsentanter Akademi Udpeget Udpegningsperiode
  Udviklingsrådet Danske Erhvervsakademier har nedsat et udviklingsråd, der består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og Danske Erhvervsakademier. Rådet skal give sektoren input til udvikling af nye uddannelser og emner af relevans for sektoren. Man kan læse mere om Udviklingsrådet, medlemmer og se referater på http://danskeerhvervsakademier.dk/udviklingsradet-for-erhvervsakademisektoren/ Johanne Gregersen
  Niels Egelund
  Christian Mathiasen
  EASV
  IBA
  EAAA
  Udpegningen følger valgperioden for Danske Erhvervsakademiers formandskab
  Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser (REP)
  Rådet er nedsat af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse og skal rådgive ministeren om uddannelserne. Medlemmerne er beskikket for 4 år. Man kan læse mere om udvalget og dets arbejde på http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/rad-naevn-og-udvalg/radet-for-erhvervsakademiuddannelser-og-professionsbacheloruddannelser.
  Niels Egelund IBA Udpegningen følger valgperioden for Danske Erhvervsakademiers formandskab
  Brugerpanel for optagelse.dk. Optagelse.dk er en portal, hvor man digitalt kan ansøge om optagelse på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser. Lene Reneault EASJ
  Følgegruppe for Study in Denmark. Study in Denmark er den fælles markedsføring ai udlandet af Danmark som uddannelsesland. Læs mere på www.studyindenmark.dk Christina Marcavi KEA Maj 2016
  KOT-udvalget Ole Gram Olesen
  Henriette Slebsager
  CBA
  EAMV
  Dansk Studiefonds bestyrelse. Dansk Studiefond er en privat fond, som administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Fondens formål er at yde legater til studerende i videregående uddannelse, som tager hele eller dele af deres uddannelse på en uddannelsesinstitution i udlandet. Michael Rugaard Sekretariatet
  SKI’s rådgivningsgruppe. SKI er Statens og Kommunernes Indkøbsservice, og rådgivningsgruppen træffer beslutninger om projekter og opgaver og prioriterer de ressourcer, som MBUL, UFM og SKI stiller til rådighed i forbindelse med arbejdet. Per Nielsen KEA
  Kontaktudvalget for uddannelsesstatistik. Nedsat af Danmarks Statistik. Læs mere om udvalget her: Kontaktudvalget for uddannelsesstatistik Michael Rugaard Sekretariatet
  Danmarks Evalueringsinstituts repræsentantskab. Repræsentantskabet dækker med sine i alt 37 medlemmer alle uddannelsesområder og -niveauer bredt. Repræsentantskabet mødes med EVA’s ledelse tre gange om året, og én gang om året afholdes et fællesmøde med bestyrelsen. Repræsentantskabet er nedsat for en treårig periode. Læs mere: Danmarks Evalueringsinstituts repræsentantskab Henrik Larsen Erhvervsakademi Sydvest Nov 17 2017-2019
  Styregrupen for studiepraktik Søren Meyer CBA
  Studenterrådgivningens bestyrelse. Studenterrådgivningen yder social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende på de videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation. Læs mere på www.srg.dk Søren Meyer CBA
  Fonden for entreprenørskabs repræsentantskab. Fonden er nationalt videncenter og arbejder for, at evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d. Læs mere på www.ffe-ye.dk Henrik Larsen EASV Jun 16 4 år
  Rådet for el- og gasteknisk sikkerhed. Rådet er et uafhængigt og sagkyndigt råd inden for el- og gasteknisk sikkerhed, der rådgiver vækst- og erhvervsministeren. Anette Becker Berg EAMV 1. jan 2016 4 år
  KOT-interessentgruppe. KOT-interessentgruppen består af KOT-sekretariatet, it-leverandører, Studievalgscentrene og uddannelsesinstitutionerne, der udveksler erfaringer og evaluerer KOT-optaget. Institutionerne kommer med input til ændringer og ønsker til systemunderstøttelsen, og der orienteres om tiltænkte ændringer på optagelsesområdet (digitalisering, tidsfrister, 2. rundeoptag og lignende). Marie Falk Nyboe EAL Jun 16
  Bologna-koordinationsgruppen.Som input til den danske deltagelse i Bologna Follow Up Group (embedsmandskomiteen som følger Bologna-processen), er der oprettet en Bologna-koordinationsgruppe. Gruppen diskuterer dagsordener til BFUG-møder og blive orienteret om den seneste udvikling.  Gruppen forestår, følger og koordinerer den praktiske gennemførelse af Bologna-projekter og følger det internationale arbejde på området. Gruppen består af repræsentanter fra de arbejdsgrupper under BFUG, hvor Danmark deltager, samt repræsentanter rektorkollegierne, studenterorganisationerne, Danmarks Evalueringsinstitut, FTF, AC, Dansk Magisterforening og Kulturministeriet. Annett Borchardt  CPH Business Sep 2017
 • Udvalg/gruppe Repræsentant Akademi Udpeget Forventet afslutning
  VEU følgegruppe. Som en del af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser har regeringen nedsat en ekspertgruppe, en referencegruppe og en følgegruppe. Danske Erhvervsakademier har plads i følgegruppen, hvis sammensætning skal tilgodese behovet for en bred inddragelse af interessenter samt en tilsvarende bred faglig nuancering og kvalificering af ekspertgruppens arbejde. Læs mere om ekspertgruppen og VEU-arbejdet. Jens Mejer Pedersen EAL 28. september 2016 Frem til foråret 2017
  Styregruppen for markedsføring af videregående uddannelser i udlandet. Gruppen arbejder med den strategiske markedsførings af Danmark som uddannelsesland. Den er nedsat i regi af ministeriet og har medlemmer fra alle de videregående uddannelsessektorer. Christina Macavei KEA Maj 2016
  Referencegruppen for projektet “Governance i de danske uddannelser ­ perspektiver på styring og lede” – Tænketanken DEA Ole Gram-Olesen CBA Okt 2015 Ultimo 16
  Teknisk referencegruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet i forbindelse med nyt bevillingssystem Jesper Rasmussen
  Jacob Jersild
  KEA
  CBA
  Dec 15 Ultimo 16
  Udvalg nedsat af Ellen Trane Nørby, som skal identificere udfordringer og udviklingsmål i forhold til ligestilling på dagtilbuds-, folkeskole, vejlednings- og ungdomsuddannelsesområdet. Udvalgets arbejde skal munde ud i en samlet afrapportering med mål og forslag til mulige initiativer. Eva Valcke KEA Juni 06 Nov 16
 • September 2016

  Udvalg/gruppe Repræsentant Akademi Udpeget Afsluttet
  Arbejdsgruppe vedr. vejledende rammer for involvering af studerende i institutions- og uddannelsesakkrediteringer Lis Schapiro EASJ April 2016 September 2016
  >Partnerskab om fødevareuddannelser: Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Slagtermestre, Fødevareforbundet – NNF, Kost- og Ernæringsforbundet, HORESTA, Landbrug & Fødevarer, 3F har taget initiativ til at etablere et partnerskab om fødevareuddannelser. Partnerskabets målsætning er at styrke fødevareuddannelserne igennem udvikling af konkrete initiativer. Lars Villemoes Erhvervsakademi Aarhus September 2013