Rambølls evaluering af erhvervsakademisektoren

rambøllPå opdrag fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte har Konsulentfirmaet Rambøll i perioden 2012-13 gennemført en evaluering af erhvervsakademierne med henblik på at vurdere, i hvilket omfang og hvordan erhvervsakademistrukturen har bidraget til at nå de politiske målsætninger for erhvervsakademierne. Rapporten kan læses her.

Rapporten fik stor betydning for Folketingets beslutning om, at  erhvervsakademisektoren fortsat skulle være selvstændig og ikke slås sammen med professionshøjskolerne.

Overordnet set viste evalueringen, at den samlede erhvervsakademisektor allerede i 2012 var  godt på vej til at opfylde de politiske mål, der var formuleret for sektoren for 2015. Evalueringen dokumenterer for det første, at erhvervsakademierne står væsentligt styrket i forhold til administrativ bæredygtighed, økonomi samt ikke mindst ledelsesmæssig kapacitet. Rammerne for at varetage de lovbestemte opgaver er med andre ord stærkere end tidligere.

For det andet viser evalueringen, at sektoren har bidraget væsentligt til etableringen af et vækstlag på de tekniske og merkantile områder. Oprettelse af nye uddannelser, stigende optag og bestand samt data vedrørende overgange vidner om høj grad af målopfyldelse. Dette er opnået på trods af flere barrierer undervejs.

Evalueringen konkluderer, for det tredje, at der i hele erhvervsakademisektoren arbejdes målrettet på at skabe de fornødne faglige rammebetingelser for de tekniske og merkantile områder/uddannelser.

Evalueringen konkluderer, at der er visse udfordringer og barrierer i forhold til bestyrelsesarbejdet (repræsentation/sammensætning og størrelse), og ændringer på disse områder vil sandsynligvis kunne bidrage til at styrke den strategiske ledelse af institutionerne fremadrettet. Dette forhold er blevet markant forbedret med vedtagelsen af loven om erhvervsakademierne i 2013

Hovedkonklusionen er, at hele sektoren arbejder på at etablere de fornødne rammebetingelser for uddannelsesvirksomheden, for så vidt angår kvalitetsarbejde, arbejdet med videngrundlaget og indsatsen mod frafald. Det er samtidig evaluators vurdering, at sektoren samlet set har ændret praksis på en række områder i forhold til arbejdet med kvalitet, således at der opereres med fælles tilgange på tværs af udbudssteder og uddannelser, systematik i planlægning og opfølgning samt strategisk prioritering af indsatser.