Nyt bevillingsystem

Danske Erhvervsakademier støtter ambitionen om at sikre og udvikle kvaliteten af uddannelserne og deler ønsket om større stabilitet i bevillingerne til de videregående uddannelsesinstitutioner.

Erhvervsakademierne støtter således en opdeling af de fremtidige bevillinger til institutionerne i et  grundtilskud, et klassisk taxametertilskud samt et kvalitetstilskud.

Grundtilskuddet skal sikre fastere rammer for institutionerne at planlægge ud fra. Det bør ligge fast for en årrække ad gangen og kun justeres ved væsentlige ændringer i institutionernes forhold. Tilskuddet bør udgøre 20-25 % af den samlede bevilling.

Aktivitetstilskuddet skal sikre en sammenhæng mellem institutionernes kerneydelse, undervisning, og betalingen herfor. Dette tilskud bør fortsat være langt den største del af det samlede tilskud, gerne omkring 70 %.

Kvalitetstilskuddet skal udgøre 5-10 % af den samlede bevilling. Ethvert kvalitetstilskud bør baseres på objektive kriterier.

Erhvervsakademierne har tidligere kritiseret de mange lag af styring, som institutionerne udsættes for. Et nyt bevillingssystem, kombineret med strategiske rammekontrakter, må nødvendigvis afløse en række af disse kontrol- og tilsynslag.