Lovstof

Insitutioner
Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser (LBK nr 153 af 27/02/2018 )
Lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser (LOV nr 1614 af 26/12/2013)
Lov om ændring af universitetsloven, SU-loven og andre love (LOV nr 435 af 08/05/2017)
Bekendtgørelse om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser (BEK nr 193 af 27/02/2014)

ENG: Ministerial Order on Academy Profession Programmes and Professional Bachelor Programmes

Uddannelsesudbud
Bekendtgørelse om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser (BEK nr 271 af 22/03/2014)

Fuldtidsuddannelser
Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr 1047 af 30/06/2016)
Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr 100 af 08/02/2018)
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr 1495 af 11/12/2017 )
Optagelse af grønlandske ansøgere
Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (BEK nr 1046 af 30/06/2016)
Lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet (LOV nr 247 af 06/04/2001)
Bekendtgørelse af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (LBK nr 579 af 01/06/2014)
Talentbekendtgørelsen (BEK nr 597 af 06/05/2015)

ENG: Ministerial Order on Examinations on Professionally Oriented Higher Education Programmes

Der er udarbejdet skabeloner til uddannelsesbilag i bekendtgørelsen for tekniske og merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Der er ligeledes udarbejdet skabeloner og en vejledning til nationale studieordninger. De findes på ministeriets hjemmeside.

Deltidsuddannelser
Bekendtgørelse om akademiuddannelser (BEK nr 1009 af 29/06/2016)
Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. (LBK nr 315 af 05/04/2017 )
Lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (LOV nr 1378 af 16/12/2014 )
Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne (BEK nr 1348 af 29/11/2013)
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (BEK nr 957 af 19/08/2015)

Kvalitetssikring
Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (LBK nr 601 af 12/06/2013)
Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser (BEK nr 852 af 03/07/2015)
Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr 316 af 05/04/2017)
Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. (LBK nr 771 af 10/06/2015)
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område  (BEK nr 114 af 03/02/2015 )

ENG: Ministerial Order on the Grading Scale and Other Forms of Assessment of Study Programmes Offered under the Ministry of Higher Education and Science (the Grading Scale Order)

Ansatte
Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (BEK nr 1065 af 04/07/2016)
Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (BEK nr 990 af 28/08/2015 )
Vejldning til lektorbedømmelse Danske Erhvervsakademier

ENG: Ministerial Order on Qualification of Lecturers for Appointment as Associate Lecturer, Associate Lecturer Assessment and Senior Associate Lecturer Assessment

Studerende
Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (LBK nr 39 af 15/01/2014)
Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser (LBK nr 1189 af 10/10/2013)
Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. (BEK nr 185 af 23/02/2017)
Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (LBK nr 748 af 16/05/2015)
Bekendtgørelse af lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LBK nr 582 af 01/06/2014)