Koblingen mellem forskning og udvikling og undervisning

I en ny rapport fra foråret 2017 beskriver Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) de erfaringer medarbejdere og ledere har med at koble forskning og udvikling (FoU) og undervisning på danske professionshøjskoler. Rapporten gennemgår forståelser af hvordan man kobler de to aktiviteter, tilgange til arbejdet samt udfordringer forbundet hermed.

Baggrunden for undersøgelsen er FoU-bevillingen på finansloven fra 2013, samt lovkravet fra 2014 om at professionshøjskoler skal bedrive FoU for at styrke videngrundlaget og sikre uddannelser af høj kvalitet, der er både praksis- og forskningsrelevante.

Undersøgelsens vigtigste resultater

  • Man kan tale om en kobling på tre niveauer: Medarbejderniveau, læringsmiljøniveau og sektorniveau.
  • Der er flere forskellige tilgange til at koble FoU og undervisning. Fx at arbejde med at styrke den enkelte medarbejders FoU-kompetencer via ph.d.-uddannelser, via rekruttering af medarbejdere med forskningskompetencer eller ved at inddrage medarbejdere i FoU-projekter.
  • Tre faktorer er særligt vigtige for koblingen; erfaring og fokus, uddannelsens kultur og tradition samt organiseringen af de ansattes opgaver.
  • Der er også udfordringer ved at koble FoU og undervisning. Fx rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med FoU-kompetencer samt at få kompetencerne i spil. Og så er det ofte overladt til den enkelte medarbejder at lave koblingen mellem FoU og undervisning.

Opmærksomhedspunkter

Henvendt til det politiske niveau:
  • FoU-begrebet er uklart – der er divergens mellem begrebet i FoU-bevillingen, i bekendtgørelsen om stillingsstruktur og i Frascati manualen.
  • Ph.d.-studerende og stillingsstrukturen: Som det er i dag, skal ph.d.-studerende være indskrevet på et universitet – det medfører at de i varierede grad har kontakt til professionshøjskolerne.
  • Samtidig tager stillingsstrukturen ikke højde for, at ph.d.-studerende kan undervise og forske ved professionshøjskoler medmindre det sker som en del af en ansættelse som adjunkt eller lektor.
Henvendt til professionshøjskolerne:
  • Koblingen på læringsmiljøniveau: Man kunne vinde noget ved i større grad at sætte fokus på læringsmiljø frem for at den enkelte medarbejder selv laver koblingen mellem FoU og undervisning.
  • Inddragelse af de studerende skal være relevant og realistisk.
  • Man kunne med fordel sætte fokus på omsætning af den samlede FoU-produktion i undervisningen inden for et fagområde og ikke kun egen produktion.

Metode og design

Undersøgelsen er kvalitativ og bygger på interviews med ledere og medarbejdere på professionshøjskolerne. Der er gennemført besøg på 7 uddannelsessteder fordelt på uddannelserne pædagog, lærer, sygeplejerske.

Læs mere her