Forskning og udvikling

Erhvervsakademierne er forpligtiget til at udføre forskning og udvikling. Det fremgår af loven om erhvervsakademierne, at “Erhvervsakademierne har til opgave at (…) varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.” Med finansloven 2013 fik erhvervsakademierne særligt øremærkede midler til forskning og udvikling. En del af disse midler blev i 2013 brugt til kapacitetsopbygning.

Erhvervsakademiernes forskning skal understøtte uddannelsernes videngrundlag, og det skal udføres med inddragelse af studerende, virksomheder og videninstitutioner. For at beskrive erhvervsakademiernes forsknings- og udviklingsaktiviteter nøjere, har rektorkollegium og bestyrelse vedtaget en forskningspolitik, som kan læses her: Viden i anvendelse.

Erhvervsakademierne har en lang række projekter, der ofte foregår i samarbejde med virksomheder og med inddragelse af studerende. Du kan læse om de enkelte erhvervsakademiers forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder konkrete projekter på deres hjemmeside:

Alle erhvervsakademiernes forsknings- og udviklingsprojekter er beskrevet på portalen www.eaviden.dk. Her kan du læse om projekterne, søge på enkelte akademier eller emner og se, hvem du kan kontakte for yderligere information.