EA2015

I 2010 tog LO og DI initiativ til et samarbejde om at styrke erhvervsakademisektoren, synliggøre dens resultater og forberede sektoren til evaluering i 2013. Samarbejdet omfattede en række organisationer fra arbejdsmarkedets parter og alle erhvervsakademierne. Initiativet blev kaldt EA2015, og parterne arbejdede aktivt for at styrke sektoren og sikre dens selvstændighed. Den overordnede handlingsplan omfattede således 3 indsatsområder:

  • Bæredygtige uddannelser og uddannelsesmiljøer
  • Bæredygtige institutioner
  • Bæredygtig erhvervsakademisektor

 

Arbejdet resulterede blandt andet i en synliggørelse af sektorens resultater og etablering af nationale videncentre. Deltagerne i EA2015 gjorde et stort og værdifuldt arbejde, der i høj grad var medvirkende til, at sektoren kunne fremstå selvstændigt og bæredygtigt  ved evalueringen i 2013.

Arbejdet med EA2015 blev afsluttet med dannelsen af Danske Erhvervsakademier, og i februar 2013 blev Udviklingsrådet for Erhvervsakademisektoren oprettet som afløser for EA2015.

Visionen for Erhvervsakademi 2015-initiativet er at sikre udviklingen og udbuddet af erhvervsakademi (EA)- og professionsbacheloruddannelser (PB), der retter sig mod en bred vifte af beskæftigelse indenfor de tekniske og merkantile områder. Det skal være videregående uddannelser, der bygger på en tæt sammenhæng med erhvervsuddannelserne, og som indgår som et centralt element i en samlet praksis- og erhvervsrettet ”uddannelsessøjle”.

For at sikre denne udvikling skal opgaven varetages af stærke, selvstændige og bæredygtige erhvervsakademier, der udbyder og udvikler disse EA- og PB-uddannelser på det tekniske og merkantile område. Disse erhvervsakademier skal styrkes nu, så man kan gå ind i den politisk besluttede evaluering, der skal starte i 2013, på så solidt et grundlag som muligt.

Når evalueringens resultater skal vurderes i 2015, er det målet, at så mange af de til den tid eksisterende erhvervsakademier som muligt, kan leve fuldt og helt op til kriterierne for institutioner, der kan udbyde PB-uddannelser. Dermed vil der være et reelt grundlag for at justere den politiske beslutning, så et eller fl ere akademier kan blive ”erhvervshøjskoler”, parallelt med og i den samme ramme som professionshøjskolerne. Samtidig vil stærke erhvervsakademier under alle omstændigheder være med til at skabe en mere ligeværdig videreudvikling af de videregående uddannelsesinstitutioner.

Erhvervsakademierne har særlige kvaliteter, som er kendetegnet ved et dynamisk samspil med det aftagende arbejdsmarked for akademiets uddannelser, og som er udviklet som en integreret del af den erhvervsrettede uddannelsessektor. Det er disse kvaliteter, der fortsat skal være grundlaget for arbejdet med at profi lere sektoren.

Erhvervsakademiets uddannelser er kendetegnet ved at være praksisrettede, have globalt perspektiv, være efterspurgte på arbejdsmarkedet og med rekruttering fra såvel erhvervsuddannelser som gymnasiale uddannelser. Uddannelserne er målrettet med til at løfte vækst- og velfærdsdagordenen, herunder at sikre, at stadig fl ere unge får en videregående uddannelse (50 % -målsætningen) – og vel at mærke en videregående uddannelse, der umiddelbart kan anvendes på arbejdsmarkedet. Samtidig skal den særlige styrkeposition erhvervsakademierne har i forbindelse med at styrke innovation og iværksætteri fortsat understøttes.

For at sikre en fortsat styrkelse af kontakten til arbejdsmarked og virksomheder/institutioner skal aftagere og brugere have et godt kendskab til, hvad erhvervsakademierne kan levere – i form af uddannelser, efter- og videreuddannelse og deltagelse i udviklingsprojekter. Det kræver, at erhvervsakademierne fremstår tydeligt i hele landet som erhvervsrettede videregående uddannelsesinstitutioner med fælles profi l/ brand og markedsføring.

Erhvervsakademierne er grundlagt i den erhvervsrettede uddannelsessektor, og de har stor erfaring i såvel det eksterne samarbejde med virksomheder som det interne, tværgående samarbejde på tværs af de enkelte institutioner. Erhvervsakademierne skal tilsvarende arbejde på tværs af de enkelte institutioner om bl.a. uddannelser og udviklingsprojekter, og dermed også om at dokumentere denne her skitserede vision.