Sektorkonference 2017

To dage med oplæg, workshops idébazar og god tid til at tale med kollegaer på tværs af sektoren. I år var der endda mulighed for at møde nye deltagere, nemlig deltagere fra og fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ungdommen nu til dag

Programmet var bredt sammensat og startede med et oplæg om ungdommen nu til dags. Johannes Andersen gav et meget underholdende billede af de unge i dag. De står med en række paradokser og skal navigere i dem. De skal være selvstændige og træffe unikke valg, men samtidigt er der et pres for at træffe det rigtige valg og gøre som alle andre. De har uendelige muligheder, men mødes med disciplinering i form af en række krav og forventninger. De står mellem at vælge tilværelsen som et projekt eller tilværelsen som en fortælling. Det er derfor vigtigt at støtte dem i at opnå stor selvtillid og selvværd, så de er kompetente med selvkontrol.

Der var god sammenhæng til konferencens afsluttende oplæg om generation smart. Her havde Camilla Mehlsen en lidt anden vinkel på de unge. Hun fokuserede på de digitale unge, der ifølge hende er kendetegnet ved blandt andet de i høj grad er sammen via medier, de udnytter og ser mulighederne i dem. Med den verden de vokser på i, er det vigtigt at lære dem at fokusere, at skrue op for dannelse og digital dannelse og styrke deres kritiske tænkning. De skal øve sig, have mod til at fejle og lyst til at lære. Det er en vigtig rolle for uddannelsesinstitutioner, og Camilla Mehlsen kunne derfor slutte med den opmuntrende pointe, at læreren stadig er den vigtigste faktor.

De motiverede unge

Jakob Rathlev og Bjarke Tarpgaard Hartkopf fra Danmarks Evalueringsinstitut gav et billede af de studerende på erhvervsakademierne ud fra en stor spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen viser blandt andet, at erhvervsakademiernes studerende er meget afklarede i forhold til deres studievalg og meget motiverede, og de er generelt meget tilfredse med deres uddannelse. Fra forskningen og undersøgelse ved man, at høj studieintensitet har betydning for de studerendes motivation og fastholdelse på uddannelse. Jakob og Bjarke gav derfor nogle bud på, hvordan man styrke studieintensiteten ved at sikre gode studievaner fra starten, stille tydelige forventninger til ansvar for egen læring og tilbyde en aktiv og studentercentreret undervisning.

Oplægget blev suppleret af Mette Risgaard Olsen og Susanne Østergaard Olsen fra Erhvervsakademi Aarhus. De har i et forskningsprojekt dykket yderligere ned i, hvordan man kan arbejde med de studerendes motivation. De havde fokus på betydningen af tydelige forventninger til de studerende, involvering, positive relationer og feedback. Og som en vigtig pointe havde de erfaret, at selv små tiltag kan have en stor indvirkning på de studerende. Systematisk arbejde med at øge de studerendes motivation kræver dog tid med kollegaer og opbakning fra ledelsen.

"Man kan altid få noget ud af at være på sektorkonference.  Samtidigt med de faglige input, hører man, hvad der sker rundt omkring og får en uformel up date på sektorens tilstand." Bo Steen Larsen, områdechef, Chpbusiness

Snup en idé med hjem

Alle 10 institutioner stillede op med gode ideer, eksempler og projekter, deltagerne kunne høre mere om. De 18 stationer havde hver deres cafébord og en stor bogstavballon, der markerede, hvem der stod hvor. Og så gjaldt det ellersom at fortælle i de 10 minutter, hver runde varede. Der blev lyttet, stillet spørgsmål og udvekslet kontaktoplysninger og idéer og erfaringer. Emnerne var så forskellige som brugen af tekniske laboratorier, realkompetencevurdering, fastholdelsesprojekter og erfaringer fra uddannelsessystemet i Singapore – for blot at nævne nogle.

Udover idébazaren var der mulighed for at gå i dybden med et emne og diskutere med kollegaer i 4 workshopper. Deltagerne havde mulighed for at vælge mellem workhopper om digitalisering med fokus på betydningen i organisationen, det aktuelle uddannelsespolitiske landskab, samarbejde med virksomheder og efter- og videreuddannelse.

Forventninger til uddannelserne

Niels C. Beier startede som vicedirektør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Trods sin korte tid i ministeriet gav han et skarpt billede af sektoren og de politiske forventninger, der er til den.

Politisk er der stort fokus på kvalitet i uddannelserne, og om de studerende kommer i arbejde efter endt uddannelse. Det er også vigtigt for Regeringen, at der er adgang til uddannelse i alle regioner, og her spiller erhvervsakademierne en vigtig rolle. Der er mange dagsordener, der kommer til at spille ind på erhvervsakademiernes fremtid: bevillingsreform, evaluering af dimensioneringsmodellen, strategiske rammekontrakter, udbud af engelsksprogede uddannelser og dannelse. Heldigvis har erhvervsakademierne mange styrker og et godt fundament at bygge videre på.

Et panel bestående af Charlotte Lundblad (Managing Director, CSC Denmark & Director HR), Lone Engberg Thomsen (forbundsformand, Teknisk Landsforbund), Rune Heiberg Hansen (områdechef Danmarks Akkrediteringsinstitution) og Anja Hald (Senior Business Developer, Blue Ocean Robotics) diskuterede, hvordan erhvervsakademierne bedst kan bidrage til fremtidens arbejdsmarked. Det blev blandt andet fremhævet, at de studerende udover faglige kompetencer også skal have generelle kompetencer. Det er vigtigt, de kan indgå i tværfagligt samarbejde og være åbne for at lære nyt og mere. I en hastigt forandrende verden skal uddannelsesinstitutionerne være agile og kunne tilpasse uddannelserne til nye behov på arbejdsmarkedet.